Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς.

Στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης, αυτή μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πολυάριθμες ευθύνες, όπως έναντι του προσωπικού, των μετόχων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών της και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης προαπαιτείται για τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, την απαλλάσσει από το άγχος της ύπαρξης μίας «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει πλήρως μέχρι το ανώτατο και εξαρχής ορισμένο όριο ασφάλισης.

Στην Encore Insurance είμαστε οι προσωπικοί σας σύμβουλοι που θα σας βοηθήσουμε να θωρακιστείτε και θα λειτουργήσουμε ακόμα και αποτρεπτικά σε έναν επικείμενο κίνδυνο.

Ενδεικτικά:

 • Αστική Ευθύνη Νοσοκομείων και κλινικών
 • Αστική Ευθύνη Προϊόντος
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Χώρων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων
 • Αστική Ευθύνη Μεταφορέων
 • Αστική Ευθύνη από την εκτέλεση Έργων
 • Αστική Ευθύνη Γιατρών
 • Αστική Ευθύνη Νοσηλευτών
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Αστική Ευθύνη Νοσηλευτών
 • Αστική Ευθύνη Φυσιοθεραπευτών
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων και κέντρων Αδυνατίσματος
 • Αστική Ευθύνη Λογιστών και Ορκωτών ελεγκτών
 • Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων
 • Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων – Συμβολαιογράφων
 • Επαγγελματική Ευθύνη Διαχειριστών – Μεσιτών Ακινήτων (Real Estate)